Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Orientació

Beques i ajuts a l'estudi


 

Informació general:

      Beques i ajuts Ensenyament Superior

 

 

Quins tipus d'ajuts hi ha?

Dins el sistema educatiu els ajuts a l'estudi han d'assegurar, garantida la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris, que qualsevol alumne progressi en l'ensenyament tan enllà com li permetin les seves capacitats personals, sense que les limitacions econòmiques puguin ser un obstacle a aquesta progressió...” (Llei d'ajuts a l'estudi de 28/06/02)

Aquesta llei estableix dos tipus bàsics d'ajuts a l'estudi :

Les beques : que són ajuts a fons perdut com a complement de l'ensenyament preobligatori, obligatori, postobligatori i ensenyament professional i universitari mitjà.

Premi Nacional a l'estudi : que es un premi als resultats acadèmics de qualitat excepcional.

 

 

Quins tipus de beques hi ha?

Beca de material escolar : consisteix en un ajut econòmic d'un import màxim fix, determinat en funció del nivell educatiu.

Beca de transport escolar : Consisteix en un ajut econòmic d'un import igual al del carnet de transport escolar.

Beca de menjador escolar : consisteix en un ajut econòmic l'import del qual es determinarà en funció del preu acreditat d'aquest servei, al centre escolar de l'alumne.

Beca d'esquí escolar: només s'atorgarà a alumnes dels nivells obligatoris que es trobin en situacions econòmiques familiars precàries.

Beca íntegra: per a ensenyament no universitari i consistent en un ajut econòmic composat per la suma dels imports de les beques de material, transport, menjador i esquí escolars. Aquesta beca és Incompatible amb l'obtenció de qualsevol de les altres beques.

Beca de desplaçament : consisteix en un ajut econòmic d'un import determinat en funció de la distància entre Andorra i el centre docent.

Beca de manutenció : consisteix en un ajut econòmic d'un import màxim fix. Únicament s'atorga quan l'alumne ha sortit del territori andorrà per a cursar determinats estudis i no pot tornar a casa a les hores dels àpats.

Beca de residència: consisteix en un ajut econòmic d'un import màxim fix determinat en funció de la mitjana del preu de les residències d'estudiants emprades més habitualment pels alumnes andorrans. Aquesta beca que inclou allotjament i manutenció s'atorga a estudiants que han de residir fora del Principat per poder cursar uns estudis determinats.

Beca d'estudis : per a ensenyaments impartits per centres ubicats a l'estranger. L'ajut té un import màxim fix determinat en funció de la mitjana del preu de les matrícules dels centres docents públics.

Beca salari : consisteix en un ajut econòmic d'un import màxim equivalent al salari mínim oficial anual i només s'atorga a estudiants el possible sou dels quals sigui imprescindible per al manteniment de la seva família.

 

 

Per a quins nivells s'atorguen les beques?

 

3.1. Per l'educació maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional a Andorra es poden sol·licitar alguna de les beques següents :

Beca de material escolar

Beca de transport escolar

Beca de menjador escolar

Beca d'esquí escolar

Beca íntegra

3.2. Per la formació professional que no es pugui cursar a Andorra, es poden sol·licitar alguna de les beques següents :

Beca d'estudis

Beca de material escolar

Beca de desplaçament

Beca de manutenció

Beca de residència

3.3. Per Ensenyament de formació professional i ensenyaments superiors de 1r cicle, que s'hagin de realitzar a distància, es poden sol·licitar alguna de les beques següents :

Beca d'estudis

Beca de material escolar

3.4. Per Ensenyament superior de primer cicle i assimilat a Andorra, es poden sol·licitar alguna de les beques següents :

 

Beca d'estudis

Beca de material escolar

Beca salari

3.5. Per Ensenyament superior de primer cicle i assimilat a l'estranger (i_que no s'imparteixin a Andorra) es poden sol·licitar alguna de les beques següents :

Beca d'estudis

Beca de material escolar

Beca de desplaçament

Beca de manutenció

Beca de residència

Beca de salari

 

 

La beca de residència i manutenció són incompatibles.

 

Com s'atribueix una beca?

La beca s'atribueix en funció de :

-El nombre de punts que correspon a cada sol·licitant, segons la valoració de les seves circumstàncies personals, familiars, econòmiques i quan correspongui, de l'expedient acadèmic.

-L'ingrés màxim anual que es pot tenir per obtenir una beca.

 

 

Què és el Premi Nacional a l'estudi?

Els alumnes que excel·leixin en els estudis de batxillerat, en acabar aquest nivell educatiu seran mereixedors del Premi Nacional a l'estudi. Aquest premi s'atorgarà a l'alumne de cada promoció, de cadascun dels tres sistemes educatius vigents a Andorra que hagi obtingut el millor expedient acadèmic durant el batxillerat.

Aquest premi comporta l'atorgament d'una beca íntegra per cursar ensenyaments universitaris i es manté durant el primer i segon cicles de l'ensenyament universitari sempre que l'estudiant progressi satisfactòriament en la carrera.

 

Qui pot sol·licitar una ajuda?

Poden sol·licitar l'obtenció d'una beca o crèdit d'estudi els alumnes que, a més a més de complir els requisits d'índole acadèmica o econòmica, compleixin un dels requisits següents :

  1. Ser de nacionalitat andorrana i residents a Andorra

  2. Ser residents a Andorra, fills de pares estrangers legalment establerts al Principat

L'obtenció d'un ajut a l'estudi és incompatible amb l'obtenció d'un altre, ja sigui de la mateixa Administració andorrana, ja sigui d'una institució pública o privada, nacional o estrangera.

Aquesta Llei va ésser aprovada en la sessió del Govern del 28 de Juliol del 2002.

El Decret dels imports a cada tipus d'ajut, així com l'edicte de l'obertura de la convocatòria estan publicats al BOPA núm. 57, any 14, del 26.07.2002