·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
 · 

Batxillerat Internacional

Informació General


Declaració de Principis i Missió

L'Escola Andorrana de batxillerat és un centre públic, plural i aconfessional del Sistema Educatiu Andorrà que abraça l'ensenyament postobligatori de 16 a 19 anys. La seva actuació educativa es basa en els principis d'equitat, respecte dels drets humans, els valors i la cultura de ciutadania democràtica, la igualtat de gènere, l'educació inclusiva i l'educació en la diversitat, el plurilingüisme, la interculturalitat, el desenvolupament sostenible i en els drets i principis proclamats per la Convenció sobre els drets de l'infant, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i en vigor al Principat d'Andorra des de l'1 de febrer de 1996.

L'Escola Andorrana de batxillerat té per missió donar a tots els joves formació de qualitat que els permeti integrar-se a la societat andorrana, i per extensió, a la comunitat internacional com a ciutadans lliures, responsables i íntegres, com a professionals qualificats, capaços de contribuir a crear un món millor, tot respectant la interculturalitat i l'entesa mútua.

 

Filosofia i Visió Educativa

L'Escola Andorrana de batxillerat s'encamina a desenvolupar en l'alumne capacitats relacionades amb les llengües, amb la cultura, amb l'activitat física, amb l'orientació professional, amb la capacitat d'aprendre a aprendre, amb les habilitats socials i de participació ciutadana, amb el treball cooperatiu, amb el desenvolupament personal, amb habilitats relacionades amb el pensament científic, amb l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i, per tant, a dotar-lo de les eines necessàries per desenvolupar-se en una societat cada vegada més complexa, canviant i global.

El perfil de l'alumne de batxiller es defineix a través del desenvolupament d'un conjunt de competències generals que descriuen les capacitats, els coneixements, els valors i les actituds que l'estudiant ha d'haver desenrotllat en finalitzar el batxillerat de l'Escola Andorrana. Les competències generals responen a un consens social i constitueixen el perfil considerat idoni per afrontar amb èxit els reptes als quals els joves hauran de fer front a la vida. Aquestes competències que s'adrecen a la formació integral de la persona busquen que l'alumne esdevingui:

Culte, és a dir, amb curiositat i coneixements polièdrics d'abast humanisticosocial i cientificotècnic; i de sensibilitat artística variada, amb gust per la lectura, les arts i la natura.

Comunicador eficaç, amb cura especial de la correcció i l'elegància expressiva tant oral com escrita, audiovisual o digital, sempre amb ple respecte als valors ètics de la comunicació en tots els àmbits.

Plurilingüe, amb domini elevat del català, el castellà i el francès – practicats en esperit de convivència plena– i un nivell d'usuari independent de l'anglès.

Pensador crític, amb capacitat per a l'anàlisi processual i contextual de problemes i situacions, a partir sempre de criteris interpretatius i valoratius oberts i revisables; i amb disposició a superar prejudicis propis, a través del diàleg, l'escolta i la construcció d'argumentacions lògiques i ètiques; amb capacitat crítica per usar les tecnologies essent conscient del seu caràcter instrumental.

Pensador creatiu, capaç de generar idees noves i actuacions constructives, de sortir dels plantejaments rutinaris o tòpics de les qüestions i de cercar-hi perspectives originals, de ser flexible i de gosar fer elaboracions particulars.

Obert mentalment, és a dir, capaç de reconèixer sincerament i respectar la pluralitat i diversitat de formes de pensar en tots els ordres –religiós, ètic, ideològic, polític, etc.- i de practicar una actitud intercultural; tenint alhora flexibilitat per adaptar els aprenentatges de tot ordre al relleu complex de la vida i de la societat en canvi constant.

Demòcrata, disposat com a ciutadà a participar en els assumptes públics, practicant convençut del diàleg, la deliberació i el consens, respectuós de les minories i de totes les formes de pensar però no submís a cap actitud autoritària i compromès amb el valor dels drets, els deures i les llibertats per implicar-se activament en una convivència pacífica i solidària.

Lliure, gràcies a un pensament propi i un exercici autònom de valors ètics ben assumits, fruit de la reflexió personal, del diàleg plural i del compromís actiu; amb valentia davant les incerteses i els riscos.

Responsable, sabedor que els actes humans tenen conseqüències sobre un mateix, sobre la societat i sobre la natura i conscient dels impactes que les pròpies accions tenen en l'entorn local i global. També sabedor que les accions personals en l'univers digital deixen rastre i tenen conseqüències en la definició de la pròpia identitat digital i en termes de ciberseguretat.

Cooperatiu, que assumeix progressivament l'obertura i extensió del propi jo en compromís amb els altres, implicat en objectius compartits com a millor via de realització personal i de plenitud democràtica.

Equilibrat, que recerca el benestar físic, mental i emocional, tenint control d'un mateix, dels propis impulsos i instints, i reacciona de manera reflexiva i proporcionada a cada situació. Aquest tret implica gestionar els propis talents, motivacions i limitacions de forma realista i actuar amb confiança i seguretat.

Assertiu, capaç de defensar les pròpies posicions amb fermesa i respecte davant de les que són discrepants.

Respectuós, amb empatia, tolerància i solidaritat, amb totes les persones.

Emprenedor, proactiu, amb iniciativa i creador de projectes personals, socials o empresarials. Amb una actitud innovadora i resilient, capaç de veure tot el ventall de possibilitats que ofereix el futur per liderar, així, la pròpia vida.

 

L'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat

L'Escola Andorrana de batxillerat garanteix el principi de no-discriminació i no-segregació dels alumnes. Acull els alumnes susceptibles de trobar barreres a l'aprenentatge i a la participació i identifica les seves necessitats per tal de planificar la resposta educativa.

S'apliquen els ajustaments raonables mitjançant les mesures concretes encaminades a eliminar o reduir els efectes negatius d'un entorn poc adaptat o hostil i que no facilita la plena participació i el desenvolupament dels alumnes. Aquests ajustaments poden ser materials, organitzatius o pedagògics.

El disseny de la pràctica educativa té en compte la diversitat dels alumnes, és a dir, la diversitat de nivells de coneixement, d'habilitats, de capacitats, de motivacions i interessos, de forces i febleses, i de maneres d'afrontar l'aprenentatge.

 

Plantejament lingüístic

L'Escola Andorrana de batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de la competència plurilingüe i pluricultural dels alumnes, necessària en un context globalitzat, i facilitar la capacitació per accedir a estudis superiors en entorns lingüístics i culturals diversos que els permeti desenvolupar-se socialment i professionalment.

L'escola desenrotlla en els alumnes una mentalitat oberta, de respecte i curiositat envers les diverses cultures, especialment de les cultures presents a l'escola i a Andorra. Amb aquest objectiu, l'aprenentatge de llengües s'organitza al voltant de les assignatures pròpiament lingüístiques (català, castellà, francès, anglès) i la vehiculació de diferents assignatures en llengua catalana, castellana i francesa.

Per dur a terme el plantejament lingüístic, l'Escola Andorrana de batxillerat té en compte els referents teòrics internacionals en relació amb l'ensenyament i aprenentatge de llengües, i els reptes de l'era del coneixement del segle XXI, i els integra en la definició dels seus programes i en la pràctica educativa. Per donar resposta a aquests reptes es pren com a model un enfocament plural per a l'aprenentatge de les llengües i les cultures.

Aquest enfocament comprèn tots els plantejaments didàctics que consideren, al llarg del procés d'ensenyament i aprenentatge, l'ús de diverses llengües o cultures –o almenys més d'una– de forma simultània. En aquest sentit, aquest plantejament es recolza en l'abandonament d'una concepció compartimentada sobre la manera com l'individu desenvolupa les seves competències lingüístiques i culturals.

L'Escola Andorrana de batxillerat també pren com a model un enfocament comunicatiu d'ensenyament i aprenentatge de la llengua basat en l'acció, que pretén potenciar la capacitat comunicativa de l'alumne. La perspectiva accional implícita en l'enfocament comunicatiu se centra a aprendre a actuar i actuar per aprendre en la utilització de la llengua. És a dir, es fonamenta en la idea que una llengua s'aprèn en acció, principalment, escoltant-la i parlant-la.

 

Per més informació general - https://www.educacio.ad/batxillerat