TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad

Escola

Projecte de Recerca (PR)


El Projecte de Recerca (PR) és un espai d'aprenentatge en què l'alumne s'ha de centrar en un tema i plantejar una hipòtesi, una problemàtica o qüestions rellevants a les quals haurà de donar resposta, validar-les o refutar-les a partir de l'aplicació d'un mètode sistemàtic.

El PR contribueix al desenvolupament de les competències transversals de recerca, d'investigació i de reflexió i té les següents característiques:

- És individual i es planteja com una continuïtat del projecte integrador de Segona Ensenyança.

- S'inicia a 1r de batxillerat i s'elabora durant tres quadrimestres.

- Està constituït per un conjunt de fases orientades a la investigació i a la reflexió.

- S'ha de fer en dues llengües que pertanyin al currículum de l'escola, una per a la part escrita i una altra per a la defensa oral.

- Independentment de les llengües que s'hauran elegit, el resum o abstract de la part escrita haurà de fer-se en anglès.

- Cal presentar-lo oralment i per escrit, a partir de l'inici del 4t quadrimestre.

- La defensa oral es fa davant d'un tribunal format per docents de les assignatures relacionades amb les competències específiques desenvolupades en el treball, així com per docents de les llengües emprades en el projecte.

- En l'horari lectiu, l'alumne disposa d'un espai d'aprenentatge destinat a rebre assessorament i supervisió del seu professor-tutor.

- A banda d'aquest espai d'aprenentatge a l'escola, l'alumne haurà de dedicar una part del seu temps personal a desenvolupar el projecte.

 

Amb el PR s'espera que l'alumne:

- prengui part activa del seu procés d'aprenentatge, demostrant curiositat i creativitat en la tria i la realització del projecte,

- sigui perseverant i resilient, si és necessari,

- aprofiti els intercanvis amb els companys per millorar el seu projecte i per contribuir amb els seus comentaris a la millora del dels altres,

- reguli el seu procés de treball recollint totes les informacions útils, així com les indicacions de professor-tutor.

La superació satisfactòria del PR és requisit per a l'obtenció del títol de batxiller.