·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
 · 

COVID

Normes sanitŕries vigents


CONSIGNES SANITÀRIES ALS CENTRES EDUCATIUS – CURS 2021-2022

Núm. 2/2021-2022

Aquest document, elaborat pel Ministeri de Salut i el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, té com a objectiu establir les condicions sanitàries que s'han de complir a partir de dijous 7 d'octubre del 2021 d'acord amb la situació actual de la COVID-19 al nostre país i amb l'objectiu de protegir al màxim possible tant els infants com el personal adult que intervé en els centres educatius.

Aquestes consignes s'aniran actualitzant de manera periòdica per adaptar-les a la situació sanitària i epidemiològica del moment.

1. Disposicions comunes sanitàries per a tots els centres escolars (punt modificat)
La consigna principal continua sent seguir les normes bàsiques de les mesures de protecció establertes:

 • -  L'ús de la mascareta no és obligatori per als alumnes dins de la unitat de convivéncia.

 • -  L'ús de la mascareta no és obligatori dins les aules per al personal immunitzat. S'entén per

  immunitzada la persona que compleix algun dels supòsits següents:
  a) Està vacunada contra la COVID-19 i han transcorregut catorze dies naturals des de la data d'administració de la darrera dosi de la pauta vacunal completa.
  b) Ha passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos.

  c) Ha passat la malaltia, està vacunada contra la COVID-19 amb una dosi de la vacuna i han transcorregut catorze dies des que es va administrar

 • -  La mascareta dins de l'aula és obligatòria per al personal no immunitzat. A maternal i 1r cicle de primera ensenyança o equivalent ha de ser una mascareta transparent.

 • -  L'ús de la mascareta continua sent obligatori per als alumnes majors de 8 anys i per a tot el personal del centre, en espais interiors on es barreja més d'una unitat de convivéncia, així com per accedir al recinte escolar i en totes les zones comunes interiors: entrades, sortides, passadissos, aules comunes...

 • -  El Ministeri de Salut pot establir la necessitat de mascareta en aquelles aules o centres educatius en qué la situació epidemiològica així ho justifiqui.

 • -  Rentar-se les mans freqüentment (en entrar i sortir del centre i de les aules, abans i després de les pauses, abans i després d'anar al lavabo, abans de beure aigua, abans i després dels àpats...).

 • -  Cal disposar de gel hidroalcohòlic a l'entrada del centre per fer-ne ús quan no es pot fer la neteja de mans amb aigua i sabó.

 • -  Cal cobrir-se la boca amb el colze o amb un mocador d'un sol ús, en esternudar o tossir, i tot seguit rentar-se les mans. S'ha de llençar el mocador en una paperera després d'utilitzar-lo.

 • -  Cal ventilar els espais amb una freqüéncia de 15 minuts cada hora.

1

2. Entrades, sortides i desplaçaments dins dels centres educatius

 • -  Per a les entrades i sortides, cal utilitzar les diferents portes d'accés al centre per tal d'evitar les aglomeracions de persones.

 • -  Les portes d'accés al centre educatiu han d'estar obertes durant l'horari d'entrada i de sortida.

 • -  Es recomana que les portes i les finestres de les aules estiguin obertes, especialment en el tram final de la sessió lectiva, per afavorir la ventilació.

  3. Alumnes, personal docent i adults que intervenen al centre educatiu (punt modificat)

  3.1. Unitats de convivéncia

 • -  Es considera que cada grup classe és una unitat de convivéncia. Aquesta organització

  permet que cada unitat pugui fer vida de classe (interaccionar, compartir material, joguines...) tant a l'aula com al pati, sense haver de mantenir la distància interpersonal de seguretat d'1,5 m.

 • -  En el cas de patis s'entén per unitat de convivéncia totes les classes d'un mateix curs.

 • -  En el cas de menjador s'entén per unitat de convivéncia l'agrupació estable d'alumnes que

  poden ser de diferents classes d'un mateix curs.

 • -  Per als alumnes de batxillerat, que no tenen sempre el mateix grup classe, s'entén per

  unitat de convivéncia el grup dels alumnes amb els que comparteix les diferents sessions lectives, al llarg de la setmana.

3.2 Alumnes:

 • -  L'ús de la mascareta no és obligatori dins de la unitat de convivéncia.

 • -  L'ús de la mascareta és obligatori per als alumnes a partir de 8 anys per accedir al recinte

  escolar i en totes les zones comunes interiors: entrades, sortides, passadissos...

 • -  L'ús de la mascareta és obligatori per a tots els alumnes a partir de 8 anys quan es barregin

  unitats de convivéncia en espais interiors.

 • -  Cada alumne ha de portar la seva la cantimplora o ampolla d'aigua, que ha de ser d'ús

  individual.

 • -  En el cas dels alumnes menors de 8 anys, cal evitar barrejar les unitats de convivéncia en

  espais interiors.

  3.3. Personal del centre

 • -  L'ús de la mascareta no és obligatori dins les aules per al personal que estigui immunitzat.

 • -  L'ús de la mascareta és obligatori per accedir al recinte escolar i en totes les zones

  comunes interiors: entrades, sortides, passadissos...

 • -  Es permeten reunions en espais interiors d'un màxim de 20 persones. Veure Protocol

  reunions de centre.

 • -  En els moments de relaxament (pausa, café...), cal establir grups de contacte com més

  reduïts i estables millor i seguir les mesures de seguretat establertes (distància i mascareta).

  3.4. Persones vulnerables

 • -  Els adults i infants especialment vulnerables davant la malaltia han de ser valorats pel seu

  metge referent perqué determini si poden anar a l'escola i en quines condicions.

 • -  Si no poden anar al centre, el metge ha d'emetre un certificat que ho especifiqui (en el cas

  dels infants) o tramitar-los la baixa (en el cas dels adults).

2

4. Organització dels espais

4.1. Espais comuns

 • -  Totes les persones del centre, tant adults com alumnes majors de 8 anys, han de portar

  sempre la mascareta en els espais comuns interiors.

 • -  Cal que els alumnes i els adults es rentin les mans abans d'entrar a les sales de

  psicomotricitat, el gimnàs i les dutxes, i a les aules que impliquen la manipulació de molt material. Cal netejar diàriament els espais utilitzats. A les sales de professors, cal portar posada la mascareta i garantir la distància d'1,5 m entre les persones. Cal ventilar aquests espais, mínim 15 minuts cada hora quan han estat ocupats.

 • -  Per fer ús de l'espai de la piscina, cal seguir la normativa establerta per als centres esportius.

  4.2. Patis

 • -  Al pati cal delimitar espais concrets per assegurar la separació entre les diferents unitats de

  convivéncia de curs.

 • -  No cal fer ús de la mascareta.

 • -  Poden barrejar-se els alumnes de classes diferents sempre que pertanyin a un mateix curs.

  Entre un curs i un altre, cal mantenir els 4 metres de distància.

 • -  Cal rentar-se les mans abans de sortir al pati i també abans de tornar a l'aula.

  4.3. Menjadors escolars

 • -  Cal organitzar el servei de menjador a partir de les unitats de convivéncia de curs.

  S'accepten taules amb alumnes de classes diferents d'un mateix curs però cal que siguin

  agrupaments fixos de semestre / curs.

 • -  Cal que hi hagi un distanciament d'1,5 metres entre les diferents unitats de convivéncia de

  curs només quan coincideixen al mateix espai de menjador diversos cursos. En cas de

  desplaçar-se, cal dur la mascareta posada en els majors de 8 anys.

 • -  En el cas dels menjadors que tenen régim d'autoservei, quan es barregin diversos cursos,

  cal organitzar l'entrada dels alumnes perqué les diferents unitats de convivéncia de curs no coincideixin a la fila d'espera.

  4.4. Activitats extraescolars

 • -  El centre pot organitzar activitats extraescolars (tallers de migdia, tallers de tarda,

  esports...) en qué es barregen les unitats de convivéncia, però caldrà que compleixin amb

  les mesures sanitàries per a l'organització d'activitats extraescolars.

 • -  Cal tenir registre amb el nom i cognoms dels alumnes que assisteixen a cada taller.

 • -  Cal rentar-se les mans abans i després de l'activitat.

 • -  Cal netejar els espais després de finalitzar l'activitat diària.

  4.5. Utilització dels serveis higiénics

 • -  Els banys han de disposar de dispensadors de sabó i de paper d'un sol ús o assecadors

  eléctrics de mans.

 • -  Cal garantir la neteja diària dels vàters i les piques.

 • -  Cal rentar-se les mans abans i després de fer ús dels lavabos.

 • -  No hi ha limitació de places per utilitzar els lavabos.

3

5. Transport escolar
- Els alumnes no podran accedir al bus si no porten posada la mascareta, independentment

de l'edat. Cal portar la mascareta posada durant tot el recorregut.

6. Persones amb símptomes de la COVID-19: accés al centre i procediments que s'han de seguir quan es detecta un possible cas de COVID-19

6.1. Accés al centre educatiu
- Cal evitar l'accés a l'escola d'alumnes i adults amb símptomes de malaltia aguda. Les

famílies han de ser coneixedores de la importància de la vigilància periòdica dels símptomes .

6.2. Procediment que s'ha de seguir
En cas d'indisposició d'un alumne o d'un professional amb símptomes de malaltia aguda, s'ha de seguir el procediment següent:
a) Alumne:

 • -  Se l'ha de conduir a l'espai de l'aula o del centre habilitat a aquest efecte.

 • -  S'ha d'avisar de manera immediata la família de l'alumne perqué el reculli amb urgéncia i

  contacti amb el seu metge.

 • -  Per tornar a l'escola, l'alumne/a ha de presentar un certificat médic que acrediti que es pot

  efectuar aquest retorn.

  b) Personal educatiu:

 • -  S'ha de desplaçar de manera urgent al seu domicili i ha de contactar amb el seu metge.

 • -  Per tornar a l'escola, el treballador ha de presentar l'alta médica corresponent.

  Sant Julià de Lòria, 6 d'octubre del 2021

4